Košík
{[{jc.cart.data.item_count}]} Produkt Produkty
Tvoj košík je smutne prázdny :(
{[{ item.product_title }]}
{[{ item.variant_title }]}
{[{ item.price }]}
{[{ item.original_price }]}
Medzisúčet
{[{ jc.cart.data.total_price }]}
{[{jc.cart.data.total_discount}]}
Košík
{[{jc.cart.data.item_count}]} Produkt Produkty
Tvoj košík je smutne prázdny :(
{[{ item.product_title }]}
{[{ item.variant_title }]}
{[{ item.price }]}
{[{ item.original_price }]}
Medzisúčet
{[{ jc.cart.data.total_price }]}
{[{jc.cart.data.total_discount}]}

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou

White Dog s.r.o., Šancová 108, 83104, Bratislava, IČO: 50281925, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému www.brands24.sk (ďalej len "predávajúci“ ). Všeobecné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.brands24.sk (ďalej len "obchod").

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru, spracovanú elektronickým systémom obchodu.

Predávajúci je sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.brands24.sk.

Tovarom sú ponúkane produkty alebo služby na internetovom obchode www.brands24.sk.

Kúpna cena je cena uvedená na objednávkovom formulári, vrátane kúpnej ceny a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie produktu uhradiť.

Elektronická objednávka je odoslaný a spracovaný elektronický formulár, alebo email odoslaný na adresu internetového obchodu shop@brands24.eu obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu objednávaného tovaru. Elektronická objednávka je návrh kúpnej zmluvu na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia zo strany predávajúceho pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.brands24.ska zároveň dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, v prípade právnických osôb IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Poskytnuté údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vrámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

3.K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzavretá zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4.Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu kupujúceho oboznámiť v prípade ak nie je schopný dodať objednaný tovar. V takomto prípade nevzniká záväzkovoprávny vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy.

5.Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si predchádzajúce nesplnené záväzky kupujúceho, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.

6.Označenie "Darčeky" je označenie produktov ktoré boli zaradené ako tipy na darčeky. Označenie "Darčeky" neznamená že prodkut je zadarmo alebo bude k nemu pribalený darček.

III. Storno objednávky

1.Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V takomto prípade, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom vzájomnej dohody o ďalšom postupe. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do sedem dní prevedená späť na jeho bankový účet alebo na jeho adresu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v prípade omeškania doručenia zo strany predajcu. V ostatných prípadoch sa prijaté objednávky nedajú stornovať nakoľko idú hneď po prijatí do prípravy a už niekoľko minút po obdržaní sú väčsinou zabalené a prichystané pre kuriéra. V prípade stornovania alebo neprevzatia objednávky si predajca vyhradzuje právo na manipulačný poplatok vo výške 15€. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru kuriérom alebo poštou bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplnynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Tovar však musí byť doručený najneskôr do 14 dní po odoslaní oznámenia na odstúpenie od zmluvy.

2.Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v iba rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Pre právoplatné odstúpenie od zmluvy kupujúci čo najskôr oznámi predávajúcemu zámer odstúpiť od zmluvy, a to písomne emailom na shop@brands24.eu, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný doručiť spolu s tovarom kópiu faktúry a formulár na navrátenie tovaru ohsahujúci číslo bankového účtu pre navrátenie peňazí. V prípade, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu doručený, náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto žiadame v záujme kupujúceho zaslať späť nepoužívaný, čistý, nepoškodený, kompletný s visačkou, (podľa možnosti v originálnom obale, s príbalovým letákom a pod.) spolu s dokladom o kúpe na adresu: 

isklad 190260/09

Stará Vajnorská 11

83104 Bratislava

Link na vyplnenie online Navratky ( formuláru na navrátenie tovaru) : >

3.V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

4.Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku a zásieky doručené na poštu či inú adresu ako je uvedená v návratke, nepreberáme.

5.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

6. Spodné prádlo, ponožky a plavky žial z hygienických dôvodov nevieme zobrať naspäť.

V. Dodacie podmienky

1.Prevádzkovateľ poskytuje dodanie všetkých objednávok kuriérskou spoločnostou SPS, Slovenskou Poštou alebo dodanie na výdajne miesto isklad. Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko) kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári internetového obchodu BRANDS24. V prípade objednávok doručovaných na " osobný odber" je miestom dodania výdajne miesto " isklad ".

2.Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho, prevzatím tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3.Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo v najkratšom termíne po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností. Objednávky prijaté do 12:00 sú expedované v daný deň, objednávky prijaté po 12:00 následujúci pracovný deň a doručované do 24 hodín. Dodacie lehoty jednotlivých produktov sú na portáli predávajúceho. Tovar, ktorý sa nachádza skladom u dodávateľa je dodávaný do 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

4.Pri zahraničných objednávkach, predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo v najkratšom termíne po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je dodávaný do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý sa nachádza skladom u dodávateľa je dodávaný do 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

5. Miesto a spôsob odberu stanoví kupujúci pri vytváraní online objednávky. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.

6.O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky prípadne sms-notifikáciou. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí kupujúci.

7.Pri preberaní tovaru má kupujúci povinnosť zásielku skontrolovať, prípadne poškodenie obalu alebo tovaru ihneď oznámiť najneskôr do 3 dní ododňa doručenia predávajucemu a spísať o tom zápis s kuriérom priamo pri prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. V prípade nezhody dodaného tovaru s objednávkou je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne najneskôr do 24 hodín od doručenia písomne oznámiť predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie veľkostí, množstva alebo fyzického porušenia tovaru nebudú akceptované.

8.Objednávky sa vybavujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je v čase objednávky na sklade, bude sa distribuovať okamžite po jeho dodaní na sklad.

9. Miesto osobného odberu je výdajne miesto " iSklad ",  Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava. Objednávky sú pripravované na vyzdvihnutie do  2 hodín počas pracovných dní. Objednávky je možné vyzdvihnúť do 3 dní od oznámenia o príprave tovaru k osobnému odberu, každý deň ( Pondelok -Piatok od 08:00 do 18:00 ). Kupujúci obdrží sms s kódom pre vyzvihnutie objednávky,  hneď ako bude tovar pripravený na vyzdvihnutie. Na výdajnom mieste je možná iba platba v hotovosti.

VI. Kúpna cena, platby

1.Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka uverejneného na internetovom obchode BRANDS24. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien, dodávateľov, dovozcov, alebo výrobcov. Platná cena bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.V objednávkovom formulári sú zároveň uvedené aj všetky ostatné poplatky ( balné a poštovné), ktoré musí kupujúci uhradiť na to aby získal objednané produkty. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.Kupujúci vykonáva platbu v € , pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

4.Kupujúci je povinný vykonať platbu do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pri spôsobe platby "na dobierku", vykoná kupujúci platbu pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 3 pracovných dní, bude objednávka stornovaná.

5.Kupujúci má možnosť výberu z niekoľkých spôsobov uhradenia kúpnej ceny. Prevodom na účet predávajúceho, dobierkou, platba kartou, Pay Pal-om. alebo v hotovosti pri prevzatí na predajni.

6.Daňový doklad bude kupujúcemu doručený elektronicky, prostredníctvom emailu po doručení objednávky. Kupujúci je povinný tento doklad uchovať pre prípad reklamácie. Elektronické kópie dokladov o úhrade nevydávame.

7.Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve.

8.Kupóny a akcie sa nedajú kombinovať. Zľavové kupóny je možné použiť iba na nezľavnený tovar. Na každú objednávku je možné uplatniť iba jeden zľavový alebo iný kupón.

VII. Záruka a reklamácie

1.Tento článok účelne upresňuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby predávaného tovaru. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti a účel .

2.Ak sa na zakúpenom výrobku objaví v záručnej dobe chyba, kupujúci má právo chybu reklamovať.

3.Pokiaľ nie je v záručných listoch uvedené inak, predávajúci na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov ak je kupujúci spotrebiteľ, 12 mesiacov ak je predávajúci právnicka osoba, odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri reklamácii tovaru záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.

4.Záruka sa nevzťahuje na vady, a zmenu vlastností, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

5.Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena. Tieto závady musia byť vymedzené v kúpnej zmluve.

6.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

7.a) odovzdaním opraveného tovaru,

8.b) výmenou tovaru ( za rovnaký alebo iný tovar),

9.c) vrátením kúpnej ceny tovaru formou kreditu v hodnote reklamovaného produktu,

10.d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru (formou kreditu )

11.e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

12.Pri vzniku závad tovaru počas 24 mesačnej záručnej doby je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu za nasledovných podmienok: doručenie tovaru ( mechanicky nepoškodeného, čistého, podľa možnosti v originálnom balení) kupujúcemu, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.

13.V prípade uplatnenia reklamácie sa odporúča predávajúceho vopred telefonicky alebo emailom ( na emailovej adrese: shop@brands24.eu) kontaktovať a oboznámiť ho s chybou ktorú produkt vykazuje. Na základe toho odporučí predávajúci ďalší postup pri reklamácii.

14.Predávajúci odstráni vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. V prípade, že sa vady nedajú odstrániť predávajúci vymení vadný tovar za nový. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru vo forme dobropisu / kreditu.

15.Ak oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za nový tovar nie je možná, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu vystavením kreditu / dobropisu kupujúcemu vo výške pôvodnej kúpnej ceny tovaru.

16.V prípade, že dôjde k výmene tovaru za nový kus, nový tovar, začína plynúť nová záručná doba od dátumu doručenia nového tovaru

17.Pokiaľ bude reklamácia odôvodnene zamietnutá, reklamovaný výrobok bude navrátený kupujúcemu.

18.Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajći sa môže s kupujúcim dohodnúť na predĺžení tejto lehoty. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

19.Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.

20. Informácia o ARS Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Výhry

1.V prípade, že ste vyhrali výhernú poukážku na nákup tovaru z portálu www.brands24.sk,máte možnosť si vybrať tovar v hodnote poukážky. Tovar, ktorý bol doručený sa však nedá vrátiť a vymeniť za iný tovar ani za hotovosť. Zaslanie tovaru späť na adresu spoločnosti, vníma predávajúci za odmietnutie výhry zo strany výhercu.

IX. Ochrana osobných údajov

1.Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

2.Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

3.Dotknutá osoba – kupujúci

4.Prevádzkovateľ - Predávajúci ako prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vopred oznamuje dotknutej osobe zákonom vyžadované údaje priamo na znení súhlasu dotknutej osoby.

5.Príjemcovia (príjemcom môže byť účtovnícka spoločnosť, alebo aj pošta, kuriér, ... )

6.Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

7.Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

8.Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

9.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy (vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky), v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

10.Právny základ spracúvania osobných údajov:

11.a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

12.b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy, doručenie objednávky.

13.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

14.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

15.Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

16.Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií - Newslettrov

1.Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie. Pre tieto účely využíva prevádzkovateľ sprostredkovateľa MailChimp®.

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie marketingových informácií, newslettrov, informácii o novinkách a akciách.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

1.Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookie

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookie, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie.

Súbory Cookie umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie, vyhľadávanie na webových stránkach. Účelom spracúvania Cookie, malých súborov, ktoré ukladajú informácie, je zlepšenie služieb webových stránok prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na stránkach prevádzkovateľa je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači dotknutej osoby iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené v zariadení dotknutej osoby dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookie závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia prehliadača dotknutej osoby.

5. Spracovanie osobných údajov na účely služby Overené zákazníkmi

Spokojnosť s nákupom zisťuje prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod prevádzkovateľa zapojený. Dotazníky sú zasielané po každom nákupe u prevádzkovateľa, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sú vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva prevádzkovateľ spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely sú odovzdávané informácie o zakúpenom tovare a e-mailová adresa. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je možné kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochranne osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

X. Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky kupujúcim.

2.Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na stránkach www.brands24.sk.